Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου περιλαμβάνει την πειραματική εκπαίδευση και άσκηση, σε σχέση με την ανάλυση και επεξεργασία της γλώσσας, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Το Εργαστήριο μεριμνά για τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την εισαγωγή έρευνας ήδη, κατά το δυνατόν, από τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών και ιδιαίτερα με την ευκαιρία των πτυχιακών εργασιών. Δίδεται έμφαση στη συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στην τρέχουσα έρευνα και στη συνεργασία όλων των κύκλων σπουδών, περιλαμβανομένου του διδακτορικού, με απώτερο στόχο τη διοχέτευση της πειραματικής τεχνογνωσίας και της επιστημονικής ανάλυσης και μελέτης της γλώσσας στο μέγιστο του δυνατού στον ευρύτερο φοιτητικό  πληθυσμό.

Η εκπαίδευση στους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών συνίσταται κατά κύριο λόγο στην καθοδήγηση έρευνας και στην ανάπτυξη πειραματικών μεθοδολογιών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παραγωγή νέας γνώσης και η παρουσίαση καταρχάς των αποτελεσμάτων πειραματικών εργασιών σε συνέδρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις συνεργασίες και στην ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων, με απώτερο στόχο την ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, καθώς και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος εργασίας. Ο οδηγός της ερευνητικής διαδρομής συνίσταται στο συνδυασμό της προσωπικής πρωτοβουλίας και συνεισφοράς με την ομαδική συνεργασία και τους ερευνητικούς στόχους του Εργαστηρίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Περεταίρω, η παρουσίαση έρευνας σε ανοικτά ακροατήρια και η απόκτηση τεχνικών παρουσίασης αποτελεί ουσιαστικό μέρος της εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και ιδιαίτερα των υποψηφίων διδακτόρων.