Ανακοινώσεις

Περισσότερα »


Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1990 (Π.Δ. 456/90, ΦΕΚ 175/14-12-1990) και ξεκίνησε την ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα σε πεδία εφαρμογών της Φωνητικής και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Σύμφωνα με τον σκοπό ίδρυσής του, κύριο στόχο του Εργαστηρίου αποτελεί η διεξαγωγή πειραματικής έρευνας για την εμπειρική μελέτη της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η οργάνωση σεμιναριακής διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της Φωνητικής και της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.

Έρευνα

Η διεξαγόμενη έρευνα βασίζεται στη χρήση πειραματικών μεθοδολογιών μέσω υπολογιστικών εργαλείων επεξεργασίας προφορικού και γραπτού λόγου και τεκμηριώνεται με τη συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, όπως και με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.

Περισσότερα...

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο παρέχει εκπαίδευση και εξοικείωση των φοιτητών σε ένα λειτουργικό εργαστηριακό περιβάλλον στο προπτυχιακό επίπεδο και στα μεταπτυχιακά επίπεδα Α' και Β' κύκλου σπουδών. Αναλαμβάνεται, επίσης, εποπτεία πτυχιακών εργασιών, καθώς και εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών σε θεματικά πεδία συναφή με τους ερευνητικούς τομείς του Εργαστηρίου. 

Περισσότερα...