Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Ανάκτηση Πληροφορίας - Β' εξάμηνο ΠΜΣ Γλωσσολογίας

Διδάσκων: Γιώργος Μαρκόπουλος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval), έναν τομέα εφαρμογών της πληροφορικής και γλωσσικής τεχνολογίας, ο οποίος ασχολείται με την οργάνωση, διαχείριση και ανάκτηση πληροφορίας από συλλογές ψηφιακών γλωσσικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Αναλυτικότερα, το μάθημα εστιάζεται στις βασικές υπολογιστικές διαδικασίες επεξεργασίας κειμένων, όπως η απλοποίηση (text normalization), η λημματοποίηση (lemmatization) και η ετικετοποίηση (text annotation). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία κειμενικής εξόρυξης (text mining) με τεχνικές μηχανικής μάθησης για την εκπαίδευση των σχετικών αλγορίθμων από ηλεκτρονικά σώματα κειμένων.

Τα μαθήματα συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις μέσω ειδικού λογισμικού σε τομείς εφαρμογών, όπως η αυτόματη κατηγοριοποίηση κειμένων (text categorization/classification) και η ανάλυση συναισθήματος ή η εξόρυξη άποψης (sentiment analysis/opinion mining).     

Γλώσσα και Στατιστική - Γ' εξάμηνο ΠΜΣ Γλωσσολογίας

Διδάσκουσα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα
Επισκέπτες διδάσκοντες: Αθηνά Κοντοσταυλάκη & Γιώργος Μικρός

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται: (α) οι βασικές μεθοδολογικές αρχές για τον σχεδιασμό έρευνας στην πειραματική και διακλαδική γλωσσολογία (για παράδειγμα, σε τομείς όπως η ψυχογλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία, η κατάκτηση Γ1 και Γ2). (β) οι βασικές έννοιες της στατιστικής, έννοιες δείγματος και στατιστικού πληθυσμού, μέθοδοι τυχαίας και μη τυχαίας δειγματοληψίας, περιγραφική στατιστική, μελέτη και παρουσίαση δεδομένων, επαγωγική στατιστική, συσχέτιση, έλεγχος υποθέσεων, παραμετρικά τεστ (t-test, ANOVA, έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων), στατιστικό κριτήριο x2, μη παραμετρικά κριτήρια, πολλαπλή παλινδρόμηση και Ανάλυση Κυρίως Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA). Θα γίνει εφαρμογή όλων των παραπάνω στο SPSS.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:
• θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τη σύσταση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων
• θα γνωρίζουν ποιες είναι οι (χρονομετρικές και μη-χρονομετρικές) πειραματικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση ποικίλων γλωσσικών δομών
• θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν μια μεθοδολογικά άρτια πειραματική δοκιμασία
• θα έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε κάποια διαθέσιμα λογισμικά (τόσο για τον σχεδιασμό πειραμάτων, όσο και για την ανάλυση δεδομένων αυθόρμητου λόγου)
• θα είναι σε θέση να καταχωρήσουν και να αναλύσουν μόνοι τους πειραματικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS
• θα γνωρίζουν πώς να δομήσουν ένα γραπτό κείμενο και πώς να κάνουν σωστά βιβλιογραφικές παραπομπές

Πειραματική Φωνητική & Γλωσσολογία

Το μάθημα αυτό δεν προσφέρεται στο ακαδ. έτος 2017-2018.

Το μεταπτυχιακό μάθημα «Πειραματική Φωνητική και Γλωσσολογία» αποτελεί συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης πειραματικών μεθοδολογιών και ολοκλήρωσης επιμέρους ερευνητικής δραστηριότητας. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τη σύγχρονη πειραματική έρευνα στη Φωνητική και, γενικότερα, στη Γλωσσολογία και η εκπόνηση μιας εργασίας, είτε ατομικής είτε ομαδικής, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Φωνητικής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας.

Οι απαιτήσεις αυτού του μαθήματος είναι: (1) η εκπόνηση πειραματικής έρευνας, (2) η συγγραφή εργασίας και (3) η ανοικτή παρουσίασή της. Δεκτοί είναι κατά προτεραιότητα μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Μετά από συνεννόηση, γίνονται επίσης δεκτοί και φοιτητές άλλων Τμημάτων και Ιδρυμάτων, όπως της Πληροφορικής, της Ιατρικής και του Πολυτεχνείου.