Αρχική σελίδα » Εκπαίδευση » Προπτυχιακά Μαθήματα

Υπολογιστική Γλωσσολογία (ΓΦΓ16)

Διδάσκων: Γιώργος Μαρκόπουλος

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας από τον υπολογιστή και οι εφαρμογές της στα διάφορα επίπεδα της γλωσσολογικής ανάλυσης αποτελούν το διδακτικό αντικείμενο του μαθήματος. Έμφαση θα δοθεί στη συμβολή της γλωσσολογικής θεωρίας στη διαμόρφωση του ευρύτερου χώρου της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Θα συζητηθούν περαιτέρω γραμματικά μοντέλα και φορμαλισμοί πεπερασμένων αυτομάτων που χρησιμοποιούνται στη γραμματική ανάλυση φυσικής γλώσσας με έμφαση στη μορφολογία της Νέας Ελληνικής. Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στον λογικό προγραμματισμό με τη γλώσσα Prolog. Η Prolog χρησιμοποιείται ευρύτερα σε υπολογιστικές εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και βασίζεται σε μια μη μαθηματική δήλωση προτάσεων, κανόνων και σχέσεων λογικής συνεπαγωγής.

Φωνητική - Φωνολογία (ΓΦΓ03)

Διδάσκων: Γιώργος Μαρκόπουλος
Εργαστηριακή εκπαίδευση: Αθηνά Κοντοσταυλάκη                                                                                             

Το προπτυχιακό μάθημα "Φωνητική-Φωνολογία" περιλαμβάνει το συνδυασμό εισαγωγικών μαθημάτων με βασική πειραματική εκπαίδευση και εργαστηριακές ασκήσεις.

Θεωρητική εκπαίδευση
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν βασικές θεωρητικές έννοιες της φωνητικής και φωνολογίας, καθώς και βασικές αρχές της παραγωγής, της ακουστικής και της αντίληψης της φωνής. Η διδασκαλία εστιάζεται στις κύριες φωνητικές κατηγορίες και διακρίσεις των φωνηέντων, των συμφώνων και της προσωδίας, καθώς και στους φωνητικούς κανόνες, στα φωνητικά συστήματα, στην αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων και στη φωνητική μεταγραφή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φωνητικό σύστημα και τη συλλαβική δομή της Ελληνικής. 

Εργαστηριακή εκπαίδευση
Η εργαστηριακή εκπαίδευση περιλαμβάνει την εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικών προγραμμάτων ανάλυσης και επεξεργασίας της φωνής. Παρέχεται βασική εκπαίδευση στην ανάλυση και στις φωνητικές παραμέτρους της φωνής, σύμφωνα με τις διακρίσεις των φωνητικών κατηγοριών και διακρίσεων της γλώσσας. 

Πειραματική Φωνητική (ΓΦΓ19)

Το μάθημα δεν προσφέρεται στο ακαδ. έτος 2017-2018.

Το προπτυχιακό μάθημα Πειραματική Φωνητική περιλαμβάνει μαθήματα γενικής φωνητικής σε συνδυασμό με σχεδιασμό πειραμάτων και εκπαίδευση πειραματικής μεθοδολογίας.

Θεωρητική εκπαίδευση
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τη φωνητική ανάλυση και τις φωνητικές παραμέτρους διακρίσεων φωνητικών κατηγοριών και δομών. Περιγράφονται οι φωνητικές παράμετροι των φωνηέντων, συμφώνων και βασικών προσωδιακών κατηγοριών. Δίνεται έμφαση στα φωνητικά χαρακτηριστικά και στις φωνητικές παραμέτρους διάκρισης των φωνητικών κατηγοριών της Ελληνικής. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης τη γενική περιγραφή της παραγωγής, ακουστικής και αντίληψης της φωνής καθώς και του συνδυασμού φωνητικών παραμέτρων σε σχέση με διακρίσεις κατηγοριών και δομών της γλώσσας.
Εργαστηριακή εκπαίδευση
Η εργαστηριακή εκπαίδευση περιλαμβάνει τη βασική χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδικών λογισμικών ανάλυσης και επεξεργασίας της φωνής. Δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό πειραμάτων ακουστικής και αντίληψης, σύμφωνα με τις διακρίσεις φθογγικών και προσωδιακών κατηγοριών και δομών. Το μάθημα περιλαμβάνει, επίσης, την ταξινόμηση και επεξεργασία φωνητικών δεδομένων, καθώς και εισαγωγή στη βασική στατιστική. 
Καθοδήγηση
Στο πλαίσιο του μαθήματος Πειραματική Φωνητική, παρέχεται επίσης καθοδήγηση για την εκπόνηση πειραματικής εργασίας, η οποία αποτελεί το κύριο βάρος του μαθήματος. Η εργασία είναι είτε ατομική είτε ομαδική, ανάλγοα με το αντικείμενο μελέτης.

Πτυχιακή εργασία (ΓΦΓ21)

Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την παρακολούθηση σεμιναρίων φωνητικής, τη συμμετοχή σε πειράματα και στην τρέχουσα έρευνα του Εργαστηρίου, καθώς και την εκπόνηση πειραματικής εργασίας.

Τα σεμινάρια φωνητικής περιλαμβάνουν τακτές παρουσιάσεις εργασιών και έρευνας του συνολικού ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. Η συμμετοχή σε πειράματα και στην τρέχουσα έρευνα του Εργαστηρίου σχετίζεται με τη συνεργασία της φωνητικής κοινότητας του Εργαστηρίου και στην ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας κατά την ανάπτυξη πειραματικών μεθοδολογιών και διεκπεραίωση πειραμάτων. Η εκπόνηση πειραματικής εργασίας αναφέρεται σε όλο το φάσμα διεκπεραίωσης μιας αυτόνομης εργασίας.

Το τυπικό φάσμα της εργασίας συνιστά: (1) τη διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, (2) την ανάπτυξη πειραματικής μεθοδολογίας, σύμφωνα με το αντικείμενο εξέτασης, (3) την ταξινόμηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, περιλαμβανομένης της στατιστικής, (4) τη συγγραφή της εργασίας, σύμφωνα με την κατάλληλη ορολογία και επιστημονική έκφραση και (5) την παρουσίαση της εργασίας σε ανοικτό ακροατηρίου του Εργαστηρίου.

Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, παρέχεται επίσης καθοδήγηση σε όλες τις φάσεις εκπόνησης. Η εργασία είναι είτε ατομική είτε ομαδική, ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης. Η ομαδική εργασία δύναται, επίσης, να αποτελεί επιμέρους συνεισφορά, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας, σε συνεργασία με την φωνητική κοινότητα του Εργαστηρίου.